ابعاداستانداردمحصولات صنایع برودتی بهسازان

ردیف نوع سردخانه طول(mm) عرض(mm) ارتفاع(mm) مساحت حجم
1 بنز2628آتیکو  7100 2550 2550  18/105 46/16
2 بنز2626و2628  6600 2500 2400  16/5 39/6
3 ولو شاسی بلندfm9  6600 2500 2500  16/5 41/25
4 ولوتک محور  6500 2500 2430 16/25
39/487
5 رنومیدلام شاسی بلند  6200 2500 2500 15/5
38/75
6 بنز1828آتیکو 6100 2550 2500 15/55
38/88
7 ولوشاسی کوتاه fm9  6000 2500 2500 15
37/5
8 بنز1921و1924  5700 2500 2400 14/25
34/2
9 آمیکو6تن شاسی بلند  5300 2200 2200 11/66
25/652
10 بادسان  5050 2200 2300 11/11
25/3
11 رنومیدلام شاسی کوتاه  5000 2500 2500 12/5
31/25
12  الوندشاسی بلند  4900 2200 2300 10/78
24/79
13  ایسوزو6تن  4800 2200 2200 10/56
23/232
14 هیوندا  4700 2200 2200 10/34
21/197
15  آمیکو6تن شاسی کوتاه 4700 2200 2200 10/34
22/748
16  بنز1317آتیکو  4400 2500 2500 11
27/5
17  بنزخاور814و612  4400 2200 2300 9/68
22/264
18  بنزخاور911  4350 2400 2300 10/44
24
19  فتون  4300 2100 2200 9/03
19/566
20  بنزخاور608و808  4200 2100 2100 8/82
18/52
21  الوندشاسی کوتاه 4200 2200 2300 9/24
21/252
22  آمیکو5/2 تن  3300 2000
 2100  6/6  13/86
23  ایسوزو5/2تن 3200 2000 2100 6/4
13/44
24  آمیکو4/5تن  3200 1900 1900 6/08
11/552
25  آذرخش  3000 2000 2000 6
12
26  کاکی  2600 1680 1700 4/368
7/425
27  نیسان 2400 1700 1700 4/08
6/936
28  شوکا  2400 1700 1700 4/08
6/936
29 پرایدوانت 1470  1470 1650
 3/56  3/565

درصورت هرگونه سوال ویانیازبه مشاوره باشماره ها ویاتلگرام ذیل ارتباط حاصل نمائید.

تلفن:65610350-021 همراه:09124000463

تلگرام: telegram.me/sbehsazan کانال تلگرام: telegram.me/behsazans