صنایع برودتی بهسازان

تلفن: 65610350-021 همراه: 09124000463

سیستم برودتی دوزمانه برق ودیزل

منظورازدوزمانه همان دومنظوره میباشدودراصطلاح بازاری به دوزمانه معروف گردیده است وهمان طور که ازنام این سیستم مشخص می باشد ،این سیستم برای حمل مواردی که نیازبه سردخانه درجاده های برون شهری راداردمورد استفاده قرارمی گیرد وتفاوت آن با سیستم تک زمانه دیزل دراین است که با برق شهری نیزکارمی کند، که درصورت ساکن بودن خودروودردسترس بودن برق شهری می توان ازسیستم برقی این دستگاه نیزاستفاده نمود ، که درهمین صفحه تعدادی ازقطعات تشکیل دهنده این سیستم آمده است.

- کندانسور: دودستگاه کندانسور2اسب بخار(لوله 3/8وفین ورق 0/5)

- اواپراتور: دودستگاه اواپراتور1/5اسب بخار(لوله 3/8وفین ورق 0/6mm)

- کمپرسور: دودستگاه کمپرسور،یک دستگاه جهت سیستم برقی سردخانه که انتخاب آن بستگی به حجم سردخانه ومقداربرودت مورد نیازداردویک دستگاه کمپرسورجهت سیستمی که باموتوردیزل کارمیکند

- سیستم نیرومحرکه دیزل: این دستگاه ها نیزازلحاظ قدرت واستحکام متفاوت می باشندکه پس ازدرخواست متقاضی ،نوع سیستم دیزل تعیین می گردد

- دینام شارژ: این دستگاه برای شارژبهترباطری خودروبه کارمی رود ودرمواقعی که خودروخاموش می باشد،شارژباطری را به عهده می گیرد

- فن: 8 دستگاه فن که چهار دستگاه جهت سیستم برقی 220ولت زیلابک (دودستگاه جهت کندانسورسیستم برقی ودودستگاه بابت اواپراتورهمان سیستم ) وچهاردستگاه بابت سیستم دیزل، فنهای 12v.d.c (دودستگاه جهت کندانسورودودستگاه بابت اواپراتورسیستم دیزل)

- دیجیتال : ترموستات وترمومتر(هم مقداردمای داخل سردخانه رانشان می دهد،هم قابل تنظیم ودارای اتومات است.)

- استارت: استارت جهت روشن کردن سیستم دیزل نصب می گردد.

- کلید خاموش/روشن: جهت خاموش وروشن کردن سیستم می باشد.

لوازم سیستم برودتی: (که برای هرسیستم به صورت مجزا نصب می گردد)

دودستگاه درایر- دودستگاه شیربرقی - دودستگاه اکسپنشن والف - دوعددهای پرشن - دوعددلوپرشن - دوعددروغن جداکن - دوعدد مایع شن و .....

اتصالات: (که برای هرسیستم به طور مجزا نصب خواهد شد)

شلنگ گودیرآمریکایی - لوله های مسی فشارقوی

...........................................................................................................

درصورت هرگونه سوال ویانیازبه مشاوره باشماره هاویاتلگرام ذیل ارتباط حاصل نمائید.

تلفن:02165610350 همراه:09124000463

تلگرام: telegram.me/sbehsazan کانال تلگرام: telegram.me/behsazans