صنایع برودتی بهسازان

تلفن: 65610350-021 همراه: 09124000463

سیستم برودتی پلیتی

این سیستم معمولا برای انجماد ونگهداری محصولات منجمد مانند(بستنی ، خامه قنادی ومحصولاتی که نیازبه فریزشدن دارند) استفاده میگردد، که درذیل تعدادی ازقطعات تشکیل دهنده سیستم فوق آمده است.

- کندانسور،کمپرسور:دراین سیستم ظرفیت کندانسورومقدارقدرت کمپرسوربستگی به مقدارفضای داخلی وحجم سردخانه داردو ازآنجایی که این سیستم برقی می باشد ،برق موردنیازسیستم نیزمتفاوت میباشد وبه دوگروه تک فازوسه فازتقسیم می گردد.

- پلیت : پلیتها بشقابکهای مخصوصی هستند که درون آنها مایع ویژه ای وجود داردکه پس ازانجمادبه راحتی مایع نمیگردد وطول زمان تبدیل جامدبه مایع درآنها ازهرمایع دیگری بیشتراست ، تعدادموردنیازپلیتها بستگی به فضای داخلی سردخانه وقدرت کمپرسوردارد برای مثال سردخانه نیسان برای انجماد نهایی به سه دستگاه پلیت وسردخانه ایسوزو5/2تن به پنج دستگاه وسردخانه های شش تن به شش دستگاه پلیت نیازدارند.

- فن: دودستگاه فن قوی دوربالای 220 ولت ضد آب

- ترمومتر: ترمومترمقداربرودت داخل سردخانه راآشکارمی سازد

لوازم سیستم برودتی

درایر - شیربرقی - چک والف - های پرشن - لوپرشن - روغن جداکن - مایع شکن و.....

(تمامی قطعات اصل دانفوس)

اتصالات

شلنگهای گودیرآمریکایی - لوله های فشارقوی

...........................................................................................................

درصورت هرگونه سوال ویانیازبه مشاوره با شماره هاویاتلگرام ذیل ارتباط حاصل نمائید.

تلفن:65610350-021  همراه:09124000463

تلگرام: telegram.me/sbehsazan کانال تلگرام: telegram.me/behsazans